ÖZGEÇMİŞ
 

 
 
 
        FOTOĞRAF
Ünvanı                          : Prof. Dr.

Adı Soyadı                   : Durmuş Yılmaz
Doğum Yeri ve Tarihi : Develi 1952
Bölüm                          :Atatürk İlke ve İnkılapları ve
                                       Cumhuriyet Tarihi
 
Anabilim Dalı               :Sosyal Bilgiler Eğitimi
 
E-posta                         :dryilmaz@selcuk.edu.tr
                                      durmus.yilmaz@usak.edu.tr
Yabancı Dil(ler)           :Fransızca-İngilizce
 
I. AKADEMİK GELİŞİM
Lisans                                     :Atatürk Üniversitesi Ed. Fak.  1973
Yüksek Lisans                       : Selçuk Ün. Sosyal Bil. Ens. Tarih 1988
Doktora                                   : Selçuk Ün. Sosyal Bil. Ens. Tarih 1992
Doktora Sonrası Araştırmalar: Fransa, Arşiv ve Bibliotheque Nationa
                                                     le’de Çalışma 1993
                                                      Türkmenistan’da Misafir Öğr. Üyesi 1994
Y. Doçent Dr.                          : Selçuk Ün. Sosyal Bil. Öğretmenliği 1996- 
                                                   2002                                                       
Doçent Dr.                               :Selçuk Ün. Sosyal Bil. Öğretmenliği 2002-007
Profesör Dr.                             : Selçuk Ün. Sosyal Bil. Öğretmenliği 2007-
 
II. BİLİM ALANI:
1.    Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
III. ARAŞTIRMA ALANLARI
1.Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
2. Ermeni Meselesi
3.Musul Meselesi
4.Avrupa Birliği (AB)-Türkiye İlişkileri
5.Atatürk, Atatürkçülük, Laiklik, Milliyetçilik
 
IV. İDARİ GÖREVLERİ
1.    Selçuk Ün. Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Araş. Merkezi  Başkan Yard. 1996-2000
2.    Selçuk Ün. Ermenek MYO Müdürlüğü 1996-1998
3.    Selçuk Ün. Ereğli MYO Müdürlüğü 1998-1999
4.    Uşak Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fak Dekanlığı 2009-
 
 
V. İDARİ YARDIMCILIK GÖREVLERİ
1.    Selçuk Ün. İlköğretim Böl. Başk. Yrd. 1996-2008
 
VI. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ
1.    Selçuk Ün. Eğitim Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği 1997-2000
2.    Uşak Ün. Eğitim Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği-2009
3.    Uşak Ün. Yönetim Kurulu Üyeliği -2009
 
VII. FAKÜLTE KURULU ÜYELİKLERİ
1.    Selçuk Ün. Eğitim Fak. Fakülte. Kurulu Üyeliği 1997-2000
 
VIII. SENATÖRLÜK
1.    Selçuk Ün. Senato Üyeliği 1996-1999
2.    Uşak Ün. Senato Üyeliği 2009-
 
IX. ÜYESİ OLDUĞU VE/VEYA GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR
3.    Uluslar arası Erken Osmanlı ve Osmanlı Tarih Araştırmaları Konferansı CIEPO ( Conferance International des Etudes Pre-Ottoman et Ottoman)
 
XI. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
 
A. BİLİMSEL MAKALELER ( ULUSLARARASI )
SCI, SSCI ve AHCI de taranan Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
1.     
 
SCI, SSCI ve AHCI de yeralmayan Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
1.YILMAZ, Durmuş; “Djafar Shafei- NASAB, Les Mouvements Revoluttionnaires et La Constitution de 1906    en İran” ,(İran’da ihtilalci Hareketler ve 1906 Anayasası) Klaus Verlag, Berlin 1991Osmanlı Araştırmaları XII, (Makale Tanıtımı) İstanbul 1992, s. 471-474
 
B. BİLİMSEL MAKALELER (ULUSAL)
Yabancı Dildeki Makaleler
Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Yabancı Dilde Makaleler
1.YILMAZ, Durmuş; “La Résistance Nationale Contre Les Invahisseurs et “L’Exemple Turc” Pour Les Peuples Opprimés”, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, ss. 575-585, Konya-2004
 
 
 
Türkçe Makaleler
Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Türkçe Makaleler
 1.YILMAZ, Durmuş; “Fransız Arşivlerinde İsmet İnönü ve Zamanı”(Fransızca’dan Çeviri), S. Ü. ATA Dergisi, , Sayı :1, Konya 1991, s. 195-199.
2.YILMAZ, Durmuş; “Ankara, Doğu ve Batı Arasında Türkler”(Fransızca’dan Çeviri), S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , Sayı: 2, Konya 1993, s.43-66
3.YILMAZ, Durmuş; “Bir Milli Mücadele Muhalifi, Ömer Kâzım ve İki Kitabı”, S. Ü.    ATA Dergisi, Sayı :4, Konya 1993, s.141-148
4. “Misak-ı Millî ve Yeni Türk Devleti’nin Kuruluşu”, Misak-ı Millî ve Türk Dış Politikasında Musul, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 1998, s. 37-40
5.YILMAZ, Durmuş; “Lozan Antlaşmasından Önce ve Sonra Yabancı Okulların Durumu”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı: 4; ss. 279-289, Konya-1997
6.YILMAZ, Durmuş, Bedirhan YAŞAR; “Çanakkale’de İngiltere’nin AE-2 Numaralı Denizaltısını Batıran Sultanhisar Süvarisi Rıza Bey’in Hatıratından”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, Konya 2000, s. 115-130
7.YILMAZ, Durmuş; “Fransa’nın Türkiye’ye Yönelik Sömürgecilik Faaliyetlerinde Ermenilerin Yeri”, S.Ü. ATA Dergisi, Sayı:10, ss.183-189. Konya - 2002
8. YILMAZ, Durmuş; “Çağdaşlaşma Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti”, S.Ü. ATA Dergisi, Sayı: 10, ss. 243-252, Konya-2002
9.YILMAZ, Durmuş ; “Cumhuriyetimizin Fikrî Temelleri”, S.Ü. ATA Dergisi, Sayı:11, ss.101-121 Konya – 2003
10. YILMAZ, Durmuş; “20. Yüzyıl Başlarında Irak’ın Etno-Kültürel Yapısı ve bu Yapının Musul Meselesine Etkisi”, S.Ü. Eğitim Fak. Dergisi, C.19, ss.299-315, Konya 2005 (Bu yayın, Mayıs 2004’de Elazığ’da “II. Uluslararsı Ortadoğu Semineri”nde sunulmuş bildiridir. Daha sonra Fırat Üniversitesi tarafından da yayınlanmıştır.)
11.YILMAZ, Durmuş; “19. Yüzyıl Sonlarında Konya’nın Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumu”, İpek Yolu Dergisi, Konya Özel Sayısı, Konya Ticaret Odası Yay. ss. 79-89, KONYA- Mart 2006.
12. YILMAZ, Durmuş; “Lozan Konferansı Sürecinde TBMM’de Musul Müzakereleri”, Türk-İslam Medeniyeti Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, ss. 81-109, Konya -2006.
13. YILMAZ, Durmuş; “Doğumunun 125. yıldönümünde MUSTAFA KEMAL VE BÜYÜK ESERİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ”, S.Ü. ATA Dergisi, (Yayın sırasında).
14. YILMAZ, Durmuş; Arşiv Belgeleri Işığında Ermenilerin Zorunlu Sevk ve İskânı”, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Yayın sırasında).
15. YILMAZ, Durmuş; “Yakın tarihten Günümüze Irak Meselesi ve Türkiye”, Türk Dünyası Tarih-Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı yay. Sayı:244 (Nisan 2007), ss. 31-37
 
 
Hakemsiz Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makale/Derlemeler
 1. YILMAZ, Durmuş; “Azınlıklar Meselesi ve Avrupa Birliği”, BAREM, Aylık Haber, Politika, Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:5 (Aralık 2004)-KONYA ss.8-10
2. YILMAZ, Durmuş “Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Tehlikeli Eşikler”, BAREM, Aylık Haber, Politika, Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:6 (Ocak 2005) KONYA, ss. 32-33
3. YILMAZ, Durmuş ;“Yörük Aşiretlerinin Konya Ovasına İskanı ve Örnekköy Projesi” , OĞUZLAR, Yıl:1, Sayı:1 (Haziran 2004) KONYA, ss.12-17
4. YILMAZ, Durmuş, “Tarihi Bir Belge Olarak MİSAK-I MİLLİ”, Yeniden Misak-ı Milli Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1 (Eylül 2004) KONYA, ss.5-11
5. YILMAZ, Durmuş; “Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’yi zorlayacak Kriterler”, Yeniden Misak-ı Millî, Fikir Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı: 2, (KONYA, Ocak-Şubat 2005), ss.5-7
6. YILMAZ, Durmuş “Ermeni Meselesinde Türkiye’nin Muhatabı Kim? ”, BAREM, Aylık Haber, Politika, Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:9 (Nisan 2005) KONYA, ss. 47-49
7. YILMAZ, Durmuş; “Mustafa Kemal, Türk Gençliği ve Milli Devlet”, BAREM, Aylık Haber, Politika, Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:11 (Haziran   2005) KONYA, ss.5-8
8. YILMAZ, Durmuş; “Ortadoğu’da Kürt Siyasallaşması ve Muhtemel Sonuçları”,BAREM, Sayı:15,KONYA, Ekim 2005, ss. 25-28
9. YILMAZ, Durmuş; “Ortadoğu’da Yeni Oluşumlar ve Doğu’nun 4 Büyüğü”, BAREM, Yıl:2, Sayı:19, Konya, Şubat 2006, ss: 52-55
10. YILMAZ, Durmuş ;“Türk Kimliği ve Üzerindeki Tartışmalar”, Türk Yurdu (Konya Türk Ocağı Eki), Konya, Aralık 2005.
11. YILMAZ, Durmuş;  Çanakkale:
            İmparartorluğu Savunurken Cumhuriyetin Temellerinin Atıldığı Yer, İpek           Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Mart 2009
12 .”1923’ten Günümüze Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Karşılaşılan    Yapısal Engeller” Uluslararsı Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, S. Demirel Ün. 22-24 Ekim 2008, Isparta Sempozyum Bilidirleri , Isparta 2008, s. 21-29
 
Sempozyum Bildirileri (Yayınlananlar)
1. YILMAZ Durmuş; “Milli Mücadele’de Antalya ve Hamdullah Suphi Bey’in, Paşa Camiinde Yaptığı Bir Konuşma” Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, Akdeniz Ün. 18-19 Aralık 2003, ss .217-225
2. YILMAZ Durmuş; “Halep Salnamesine Göre Maraş Sancağı’nın sosyal, Ekonomik ve Demografik Yapısı” I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, 6-8 Mayıs 2004, ss. 591-597
3. YILMAZ Durmuş; “Yirminci Yüzyıl Başlarında Kuzey Irak’ın Etno-Kültürel Yapısı ve Bu Yapının Musul Meselesine Etkisi”, Fırat Üniversitesi, Uluslar arası II. Ortadoğu Semineri, Elazığ, 27-29 Mayıs 2004, ss.647-663(S.Ü. Eğitim Fak. Dergisi C.19’da da yayınlanmıştır).
4. “AB Ülkelerinde Çok Kültürlü Hayat ve Türkler”, Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 Şubat 2008, Anvers-Belçika
5. “Batı Dillerinden gelen Sözcükler karşısında        TÜRKÇE’NİN ÇATI KURALINI KORUMAK ÜZERİNE”, XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2008-VAN (Özeti yayınlandı)
6. “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Tarih Öğretiminde Yeri ve Önemi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2008 – Çanakkale (Özeti yayınlandı)
7.”Demokrasilerde Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar”, Uşak Üniversitesi I. Uluslaraarası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2009 UŞAK.
 
Sempozyum Bildirileri (Yayınlanmayanlar)
1. “Irak Türklerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durumu”,Atatürk Ün. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum 27-29 Mayıs 2007.
2. “Navarin’de Osmanlı donanmasının müttefik devletler tarafından yakılması (1827) olayı karşısısnda fransız edibi Victor Hugo’nun tutumu ve “Navarin” başlıklı şiiri”, CIEPO’ 18, Zagrep, 24-31 Ağustos 2008
3. “1923 den günümüzeTürkiye’de Modernleşme Sürecinde Karşılaşılan Yapısal Engeller”, Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-24 Ekim 2008-İSPARTA
4.”XIX. yüzyıl sonunda Konya’da Eğitim, Kültür ve Bilim”, III. Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 6-7 Kasım 2008, Uşak Üniversitesi-UŞAK
5. “XIX. Yüzyıl Sonlarında KOSOVA’DA ÇOK KÜLTÜRLÜ HAYAT”, Arşiv Belegelerine Göre Kosova ve Osmanlı Devleti Uluslar arası Sempozyumu, Piriştine 14-16 Nisan 2009
6Durmuş YILMAZ, Seyit Taşet; Tarih Eğitiminde Karşılaştırmalı Öğretim Tekniğinin Yeri ve Önemi, Onsekiz  Mart Ün.  Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale
7. Durmuş Yılmaz, Nadire  Emel Akhan; İlk Dönem Halkevlerinin Eğitim   Faaliyetleri- Konya Örneği; Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararsı Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs 2009- Çanakkale
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
C. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI, ÇEVİRİ
Uluslararası Kitap Çevirisi
1.YILMAZ, Durmuş; L’Avanture Kémalist/Kemalist Macera (Fransızca’dan Çeviri), Alagöz Yayınları, Konya, 1994.
2.YILMAZ, Durmuş; Kurtuluş Savaşı Yıllarında Ankara-Berlin Hattı (Fransızca’dan Çeviri), Alagöz Yayınları, Konya, 1994
 
 
 
Ulusal
Uzmanlık Alanında Ulusal Kitap
1.YILMAZ, Durmuş; Musul Meselesi Tarihi, Çizgi Kitabevi, Konya 2003 (227 s.)
2.YILMAZ, Durmuş; Fransa’nın Türkiye Ermenilerini Katolikleştirme Siyaseti, Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya, 2001..
 
3.YILMAZ, Durmuş, Osmanlı’nın Son Yüzyılı -Cumhuriyete Giden Yol, Çizgi Kitabevi Yay., Konya 2001.
4.YILMAZ, Durmuş, Mîsâk-ı Millî’ye Göre Musul, Alagöz Yayınları, Konya, 1995.
5.YILMAZ, Durmuş, Üniversiteler İçin Vatandaşlık Bilgisi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2000.
 
 
 
 
D. LİSANSÜSTÜ TEZ YÖNETİMİ (Tamamlanmış)
Y.Lisans Tez Yönetimi
Yüksek Lisans
Hasan Hüseyin Altınpınar, Cumhuriyetten Günümüze Aksaray Tarihi,
S.Ü. Sos. Bil. Enst. Konya 2001
Doktora
Yüksek Lisans
HAKAN AKDAĞ (İLKÖĞRETİM,); İlköğretim 2. Kademe 6. Ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
 Dersinde Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış
Özelliklerinin Başarı ve tutumlarına Etkisi, S.Ü. Sos. Bil. Ens. KONYA 2005
Yüksek Lisans
SEYİT TAŞER (İLKÖĞRETİM);Cumhuriyetten Sonra Yükseköğretimin
Yeniden Düzenlenmesi ve 1933 Üniversite Reformu, S.Ü. Sos. Bil. Enst. KONYA 2006
Yüksek Lisans
TAHSİN YILDIRIM İLKÖĞRETİM(İlköğretim);Türkiye’de İlköğretim Sosyal Bilgiler
 Ders Kitapları ile Azerbaycan’da okutulan ders kitaplarının Şekil ve İçerik
 Yönünden Karşılaştırılması, S.Ü. Sos. Bil.Enst. KONYA 2006
Yüksek Lisans
NADİRE EMEL SÜNTAR İLKÖĞRETİM; Konya Halk Halkevi ve Eğitim Faaliyetleri,
 S.Ü. Sos. Bil. Ens. KONYA 2004
Yüksek Lisans
ELBRUS AKHADOV; (ORTAÖĞRETİM VE SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ),Türkiye’de
Ortaöğretim 9.,10., 11. Sınıflarda okutulan Tarih Dersleri ile Azerbayca’da okutulan
Tarih derslerinin muhteva yönünden karşılaştırılması, S.Ü. Sos. Bil.Ens. Konya 2008
Yüksek Lisans
DERYA YAYLALI İLKÖĞRETİM; Cumhuriyet Dönemi Bölücü Faaliyetler
İçinde Ağrı Dağı Ayaklanması, S.Ü. Sos. Bil. En. Konya 2007
Yüksek Lisans
RAFET CANDAN (İLKÖĞRETİM); “İlköğretim Okullarında Vatandaşlık Bilgisi Dersinde Karşılaşılan Güçlüklerve Çözüm Önerileri” S.Ü. Sos. Bil. Ens. Konya 2007 
 
Yüksek Lisans
ZEYNEP KIYMAT İ(LKÖĞRETİM);Hatay’ın Anavatan’a katılmasından
Sonra İskenderun sancağında Eğitim Alanındaki gelişmeS.Ü. Sos. Bil. Ens. KONYA 2007
Yüksek Lisans
ESRA SAÇLI,; (İLKÖĞRETİM),Türkiye’de Okutulan Sosyal Bilgiler
Ders Kitapları ile ABD’de aynı yaş grubundaki öğrencilere okutulan ders kitaplarının
Şekil ve İçerik Yönünden İncelenmesi, s.Ü. Sos. Bil. Ens. Konya 2007
Yüksek Lisans
Atilla Demiralay, “Büyük Taarruz ve  Büyük Taarruz Şehitlikleri”,
S.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Konya 2009
 
 
 
Doktora Tez Yönetimi
OSMAN SAİT DİKİLİTAŞ TARİH; Demokrat Parti Hükümetlerinin
Sosyo-ekonomik
Alandaki İcraatları(1950-1960), S.Ü. Sos. Bil. Ens. KONYA 2007
 
E- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DERGİLERDE
 
EDİTÖRLÜK , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK
S.Ü. ATA Dergisi, Sayı : 10, 11,12 :
OĞUZLAR, Sayı:1;
Yeniden Misak-ı Millî, Sayı:1, 2
Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:1
ATIFLAR
 · Recep Karacakaya, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi, Toplumsal Dönüşüm Yay. İst. 2005, s.433
 ·Tahir Kodal, Paylaşılamayan Toprak, Türk Basınına Göre Musul, Yeditepe Yay.İst. 2005, s.450
·.Prof.Dr. Ekrem Memiş; Eskiçağ Türkiye Tarihi, Çizgi Kitabevi (4. Baskı), Konya 2001,s.146 (10 numaralı dipnot); s. 302 (Bibliografya)
·.Prof.Dr. Ekrem Memiş; Genel Tarih, Çizgi Kitabevi Konya 2002, s. 424 (Bibliografya)
·.Güven Özata “ Vatandaşlık Üzerine Bazı Alıntılar ve Değerlendirmeler” TOHAV (Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı) Dergisi, sayı: 5
·Hanri Benazus, Sarıkamış Faciası, Toplumsal Dönüşüm Yay. İst. 2006 (Bibliografya).
·Adnan Şişman,-XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, Atatürk’ün 125. Doğum Yıldönümüne Armağan, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 2006, 519 sahife.(Bibliografya)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1979046
Bugün :   4
Aktif :   4

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com