MİLLİYETÇİLİK
< - Geri Dön Eklenen Yorumlar Yorum Ekle 

MİLLİYETÇİLİK NEDİR ? NE DEĞİLDİR?
Millet > Milliyet > Milliyetçilik > Milliyetçi
Durmuş Yılmaz

    Ermeni asıllı Türk gazeteci ve AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak Cuma günü saat 15 sularında bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bu cinayet Türkiye'yi derinden sarstı. Yerli ve yabancı medya organları günlerdir bu cinayetle ilgili haberleri ve yorumları veriyor. Fakat yazılı, görsel ve işitsel medya organlarında yorum yapan bir kısım yazar veya konuşmacıların bu cinayeti bahane ederek sürekli olarak Milliyetçilik aleyhine görüşler ileri sürmeleri ve hatta milliyetçiliği büyük bir suç gibi göstermeleri ancak iki şekilde izah edilebilir:1. Milliyetçilik kavramına kendilerine göre bir anlam yüklüyorlar ve onu suçluyorlar.2. Bilimsel manada Milliyetçiliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Biz her iki durumu da düşünüyoruz ve önce Milliyetçilik nedir ne değildir, ana hatlarıyla açıklamak istiyoruz.
    Milliyetçilik: Bir milletin maddî ve manevî tüm değerlerini benimsemek ve benimsetmek ülküsüdür. Tanımdan da anlaşılacağı gibi Milliyetçiliğin kök kelimesi Millet'dir. Bu şu demektir: Milliyetçilik tanımı Millet tanımına bağlıdır. Milleti nasıl tanımlıyorsanız Milliyetçilik ona göre çıkar. Kelimenin kapsamlarına bakarsak başlıktaki sırayı görürüz. Millet'den türeyen kelime Milliyet'dir. Ondan türeyen Milliyetçilik'tir, ondan türeyen de Milliyetçi'dir. Tekar edecek olursak, Millet'i nasıl tanımlıyorsak Milliyetçiliği de ona göre tanımlamaya mecburuz. İşte burada tarihî sürece bakacağız.
    Türkiye Cumhuriyeti devleti, İstiklâl savaşı ve zaferi sonunda Türklük ve İslamlık temelinde kurulmuş bir Ulus-Devlet'dir. (Millî Devlet).Devletin kimliğini bir kere daha hatırlayalım:
Devletin Adı        :Türkiye Cumhuriyeti
Milletin Adı        :Türk Milleti
Ülkenin Adı        :Türkiye
Vatandaşın Adı    :Türk
Resmi Dil        :Türkçe
Devletin Yapısı    :Üniter Yapı (Tek Merkezli)
Hukuk Sistemi    :Laik Hukuk (Vatandaşlığı esas alan mülkî Hukuk)
Devletin sınırı    :Misak-ı Millî
    Lozan Antlaşmasıyla diğer devletler tarafında da tanınan bu Türk Devleti, azınlık tanımını da din esasına göre yapmış ve Türkiye'de yaşamayı kabul etmiş olan Hıristiyanları (Rum, Ermeni) ve yine Türkiye'de yaşamayı seçmiş musevîleri (Yahudi) "Türk Halkı" kabul etmiştir. Hukuken eşitlemiştir. İlave olarak onlara azınlık hakları da tanımıştır. Bu haklar, bu vatandaşların dinî, ırkî, kültürel özelliklerini korumaları amacıyla sağlanmıştır. Geçen zaman içinde de Türk vatandaşları bütün fertleriyle karışıp kaynaşarak homojen bir yapı kazanmıştır. Bu, Büyük Atatürk'ün arzusu ve hedefidir: Müttehit ve mütecanis bir cemiyet (toplum).
Devletimizin bu şekli 1924 Anayasası ile kesinleşmiş ve sonraki Anayasalarda da özüne dokunulmadan bu güne kadar korunmuştur..
    İşte bu şekilde kurulan devletin sahibi olarak Türk Milleti, tanımını Mustafa Kemal'den almıştır. "Türkiye Devletini kuran halka Türk Halkı denir".( 1 Mart 1922, TBMM açış konuşması) . İşte bu tanım Misak-ı Millî sınırları içinde yaşayan her yurttaşı kucaklayan ve onu Millet'in (Türk Milleti) bir parçası sayan tanımdır. Mustafa Kemal bu konuşmasında Millet tanımını da açıkça yapmıştır:     Dinen, ırken ve harsen (kültürel) müttehit fertlerden mürekkep bir cemiyettir. Şimdi milliyetçilik tanımına bir kere daha bakalım. Milletin tüm maddi ve manevî değerlerini benimsemek ve benimsetmek ülküsüdür. Millet, Misak-ı Millî sınırları içindeki halkı kucakladığına göre, milletin değerleri de bu sınırlar içinde yaşayan insanların değerleridir. Daha açık söyleyelim: Türk Milleti'ni meydana getiren fertlerin, dil, din, tarih, kültür, örf-adet gibi değerleri Türk Milleti'nin değerleridir. Bunlardan birisi yok olursa Türk Milleti'nin değerlerinden bir parça kopmuş olur. Şimdi soruyorum: Milliyetçilik, milletin değerlerinin benimsenip benimsetilmesi olduğuna göre Türkiye'de yaşayan insanların değerlerini yok etmek Milliyetçiliğin hedefi olabilir mi?
Türk Milleti'ni meydana getiren fertlerden bir kısmı Hıristiyan ise bunların değerleri de Türk Milleti'nin değerleridir. Aynı şekilde Türk Millet'nin fertlerinden bir kısmı Kürt, Çerkez, Gürcü, Arap ise bunların değerleri de Türk Milleti'nin değerleridir. Türk Milleti'ni meydana getiren fertlerin inançları, sünnî, alevî, şâfî, ise bu değerler de millî değerlerimiz olup dışlanamaz, hor görülemez. Eğer aksi olursa milletin değerleri tahrip edilmiş olur ki, milliyetçiliğe aykırıdır.
    Millet'e mensubiyet anlamına gelen Milliyet; ona sahip çıkmak anlamına gelen Milliyetçilik ve ona sahip çıkan anlamına gelen Milliyetçi . gibi kavramlar nasıl olur da suçlu sandalyesine oturtularak bu kadar hakarete ve aşağılamaya maruz bırakılabilir! Bu yazarlar, Türk Milliyetçiliğinin kucaklayıcı ve kapsayıcı bir anlamı olduğunu nasıl bilmezler? Açıkça söyleyeyim: Ben Türk Milliyetçisi bir öğretim üyesiyim. Türk Milliyetçisi olmak suç olabilir mi? Bunu kim söylüyor? Atatürkçülüğün 6 ilkesinden birisi "Milliyetçilik" değil midir? Anayasamızın başlangıç bölümünde "Atatürk Milliyetçiliğinden" bahsetmiyor mu? 1961 Anayasası'nın Başlangıç bölümünde de "Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak.. demiyor muydu? O halde günlerdir medya organlarında Türk Milliyetçiliğini suçlayan ve hatta hakaretlere boğanlar bu gücü ve cesareti nereden alıyorlar? Yani "Ermeni"olmak" bir şeref de "Türk" olmak bir kusur mu!
    Şimdi şu hususu herkesin dikkatine sunuyorum: Hrant Dink Ermeni olduğu için öldürülmemiştir. Eğer öyle ise, Abdi İpekçi'nin, Uğur Mumcu'nun, Necip Hablemitoğlu'nun, Çetin Emeç'in, A. Taner Kışlalı'nın ölümlerini ne ile izah edeceğiz? Bu bir siyasî cinayetdir. Örgütlü veya bireysel işlenmiştir. Sorumlularını bulacak olan ve sebeplerini ortaya çıkaracak olan devletin yetkilileridir. Herkes kalemini de dilini de dikkatli kulansın!

   

< - Geri Dön

ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1695136
Bugün :   88
Aktif :   88

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com